ကၠိဖိတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

နမ့ၢ်အမဲရံကၤထံဖိကီၢ်ဖိအသီတဂၤမ့တမ့ၢ်ပှၤသူၣ်လီၢ် သူၣ်ကျဲအိၣ်ဆိးဖဲအံၤတယံာ်ဒံးဘၣ်တဂၤဧါ?

တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တၢ်စံၣ်စိၤဂံၢ်ထံး

နအိၣ်ဒီးတီၤထီကၠိဖျိအလံာ်အုၣ်သးမ့တမ့ၢ်ဂျံၢ်အံဒံၣ် (GED) ဧါ?

တၢ်ကြၢးဝဲဒီးတၢ်ဃုထၢအနီၣ်ထိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်

တၢ်ဖီၣ်ဃာ်တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ (Arrest History)

ကၠိဖိတၢ်မၤနၢၤ (Student Success)